Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Редовно Общо отчетно-изборно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

05.10.2017

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 09.11.2017 г. от 10.00 часа в НЧ "Цар Борис III", гр. София, ул. "Клокотница" 29, при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на Асоциацията за мандат 2014-2017 г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Приемане на Насоки за развитие на Асоциацията през мандат 2017-2020 г.
4. Избор на нов Управителен съвет и Председател на Асоциацията.
5. Разни.


При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 11.00 часа.

 

Председател: Г. Петровназад